Пн - Пт 09:00 - 18:00
  • UA
  • RU

Що потрібно знати про перевірки ДСНС?

Що потрібно знати про перевірки ДСНС

Сьогодні ми поспілкуємось з експертом компанії ТОВ «Шілд-Фаєр» стосовно того, що потрібно знати про перевірки ДСНС. Якщо Ви не маєте статистичних даних, то можу сказати що співробітниками ДСНС було значно збільшено кількість планових та позапланових перевірок. Наприклад,  у 2018 році було здійснено перевірки торгівельно-розважальних закладів, загальноосвітніх та дошкільних дитячих закладів і закладів охорони здоров’я зі стаціонарним лікуванням.

Проведено позапланові перевірки у 33 тис. 482 закладах, з них: у 26 тис. 752 дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; 1 тис. 838 закладах охорони здоров’я зі стаціонарним лікуванням; 4 тис. 892 торговельних підприємства (торговельні центри, багатофункціональні будинки і комплекси), культурно-видовищних та дозвіллєвих закладах.

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами територіальних органів ДСНС заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 32 тис. 737 керівників закладів та відповідальних посадових осіб. Також за результатами перевірок подано до адміністративного суду 913 позовних заяв на призупинення експлуатації об’єктів.

Що потрібно знати про перевірки ДСНС ? Чи є Ви в плані проведення перевірок ДСНС?

Перевірки ДСНС проводяться відповідно до затвердженого Річного Плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій, який можна на сайті ДСНС України в розділі «Бізнесу».

В даному документі вказується наступна інформація:

  • Найменування суб’єкта господарювання;
  • Місце провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів;
  • Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*);
  • Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю);
  • Ступінь ризику;
  • Дата початку здійснення заходу;
  • Строк здійснення заходу.

Згідно яких нормативних документів проходять перевірки ДСНС України?

Основним документом, який регламентує проведення перевірок є Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а також ряд інших підзаконних актів, зокрема  Кодекс цивільного захисту України, Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів».

Яку інформацію можна почерпнути із Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»?

Якщо коротко, то в Законі визначено самі поняття Державний нагляд контроль, основні принципи його здійснення, періодичність проведення даних заходів в залежності від ступеня ризику суб’єкта господарювання також вказуються повноваження та обов’язки органу державного нагляду (контролю) і права та обов’язки суб’єкта господарювання та багато іншого.

Зупинимося на деяких позиціях.

Що таке Державний нагляд контроль та основні принципи його здійснення?

Відповідно до Закону – державний  нагляд (контроль) – діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі – органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища;

заходи державного нагляду (контролю) – планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом;

Яка ж періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)?

Відповідно до частини 2 статті 5 Закону Планові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органом державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, яка віднесена:

до високого ступеня ризику – не частіше одного разу на два роки;

до середнього ступеня ризику – не частіше одного разу на три роки;

до незначного ступеня ризику – не частіше одного разу на п’ять років.

 

Яким чином відбувається інформування суб’єкта господарювання про перевірку?

Органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.

Повідомлення повинно містити:

дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

найменування органу державного нагляду (контролю).

Повідомлення надсилається рекомендованим листом та/або за допомогою електронного поштового зв’язку або вручається особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі – підприємцю або уповноваженій ним особі.

Що робити якщо повідомлення не було отримано?

Суб’єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу державного нагляду (контролю) до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу.

Які терміни проведення планових перевірок?

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва – п’яти робочих днів.

Продовження строку здійснення планового заходу не допускається.

Сумарна тривалість усіх планових заходів, що здійснюються органами державного нагляду (контролю) протягом календарного року щодо суб’єкта господарювання (комплексного планового заходу), не може перевищувати тридцяти робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва – п’ятнадцяти робочих днів.

Розкажіть про позапланові перевірки, на що слід звернути увагу?

Хотів би сказати, що підставами для здійснення позапланових заходів є:

подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності, крім випадків, коли суб’єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності.

У разі виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки у документі обов’язкової звітності він упродовж десяти робочих днів зобов’язаний повідомити суб’єкта господарювання про необхідність її виправлення у строк до п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення. Невиправлення помилки у встановлений строк є підставою для проведення позапланового заходу;

перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);

звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності).

Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.

У такому разі перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі – підприємцю або уповноваженій ним особі, крім документів, передбачених цим Законом, додатково копію погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки.

Суб’єкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не пред’явили документи, передбачені цим абзацом;

неподання суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;

доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Які питання перевіряються під час проведення позапланової перевірки?

Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

Фізичні особи, які подали безпідставне звернення про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства, несуть відповідальність, передбачену законом. Повторне проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю), забороняється.

Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

Які терміни проведення позапланових перевірок?

Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів.

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

Коротко підсумовуючи можна сказати, що навіть при отриманні повідомлення про проведення планової перевірки є багато нюансів, але якщо процедуру було дотримано то  потрібно ознайомитись з річним графіком перевірок, згадати коли Вас перевіряли останній раз щоб не було порушення термінів відповідно до ступеня ризику, та готуватись до перевірки.

Якщо ж перевірка позапланова, то ніякого повідомлення надсилатися не буде, але повинні бути відповідні підстави на проведення такої перевірки.

 

 

Залишити відповідь

Увійдіть або заповніть поля нижче. Ваш e-mail не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені*

1 коментар